Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 – 16.00 uur
Uitsluitend tekstbericht voor afspraken

Omgang persoonsgegevens

Fysiotherapie de Spil hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Spil houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in ieder geval het volgende in:

  • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Er zijn passende en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en respecteren deze.

Als Fysiotherapie de Spil zijn wij verantwordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen hierover heeft en contact wenst, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  De volledige tekst van onze privacyverklaring vindt u hier.